Algemene voorwaarden

:
PMP Jachtbouw Jachtservice B.V.
Winkeldijk 20a
3645 AP Vinkeveen
Inschrijfnummer K.v.K.: 30222499
(AS 217-20)


Artikel 1: Toepasselijkheid – definities
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze
overeenkomsten van opdracht met bijbehorende koop/verkoop die wij met u sluiten.
2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze
algemene voorwaarden van toepassing.
3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse
tekst.
4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten.
5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke
opdrachtgevers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling
een afwijking/aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke
persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
a. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
b. schriftelijk: per brief, e-mail, fax of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk
gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
c. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te
verstrekken berekeningen, ontwerpen, tekeningen e.d.;
d. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
e. opdracht: een opdracht tot het verrichten van diverse (klus)werkzaamheden;
f. zaken: de (bouw)materialen/onderdelen die wij bij de uitvoering van de opdracht gebruiken en aan
u leveren.


Artikel 2: Aanbod1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een
vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog
herroepen.
2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie
tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist/onvolledig blijkt te zijn of
naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
4. Ons aanbod en onze prijzen/tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe/vervolgopdrachten.
5. Aan u getoonde of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, structuren, afmetingen,
gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo
nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
6. De verstrekte monsters en modellen blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze
aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.
7. Als wij kosten maken ten behoeve van ons aanbod, mogen wij deze kosten aan u doorberekenen. Wij
informeren u dan op voorhand.


Artikel 3: Totstandkoming overeenkomst
1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd. Als uw acceptatie afwijkt
van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben
ingestemd.
2. Wij zijn pas gebonden aan:
a. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
b. mondelinge afspraken;
c. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;
nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering
van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.


Artikel 4: Vergoeding – prijzen, tarieven
1. Tenzij wij met u een vaste vergoeding (aanneemsom) overeenkomen, berekenen wij onze vergoeding
op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen/ons gebruikelijke uurtarief. Bij
meningsverschillen over de bestede/in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend,
behoudens uw tegenbewijs.
2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben
ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons
niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de
overeengekomen vergoeding.
3. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten
onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn:
maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons
gebruikelijke werktijden.
4. Onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven zijn exclusief BTW en eventuele
kosten, zoals transportkosten, kosten voor het doen van een KLIC-graafmelding bij het kadaster op
grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken
(WIBON) en declaraties van ingeschakelde derden.
5. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende
omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen.
(Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving,
overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde zaken of
wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.
6. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van
de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de
wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.


Artikel 5: Inschakelen van derden
Wij mogen werkzaamheden en leveringen door derden laten verrichten.
Artikel 6: Verplichtingen – informatie
1. U zorgt ervoor dat:
a. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder vergunningen,
ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig aan ons verstrekt;
b. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot de werklocatie en deze locatie
voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
c. de werklocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen
verrichten/voortzetten;
d. de werklocatie voldoet aan de hiervoor overeengekomen eisen wat betreft temperatuur,
verlichting, ventilatiemogelijkheden e.d. en u overeengekomen voorbereidende werkzaamheden
heeft uitgevoerd. Een en ander naar ons oordeel en met inachtneming van de voor de opdracht
geldende normen;
e. wij – indien aan de orde – tijdig kunnen beschikken over door u beschikbaar te stellen steigers,
randbeveiligingen e.d.;
f. door u ingeschakelde derden ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van
onze overeenkomst;
g. wij tijdig gelegenheid krijgen voor de aanvoer, opslag of afvoer van de benodigde zaken en
hulpmiddelen;
h. wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste
aansluitmogelijkheden voor elektriciteit (krachtstroom), gas en water. Verloren arbeidsuren als
gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;
i. wij onze gereedschappen e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat
beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
j. op de werklocatie kosteloos de door ons/onze onderaannemers in redelijkheid gewenste overige
voorzieningen aanwezig zijn;
k. u ons vóór aanvang van de werkzaamheden informeert over de ligging van (eigen en inpandige)
kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WIBON;
l. u ons direct informeert als de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WIBON vallen,
is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens.
2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor
aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen
geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering
van de overeenkomst.
4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming)
conform de AVG en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de
AVG.
5. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij
tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door
onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
6. Wij mogen kosteloos naam-aanduidingen en reclame op de werklocatie/aan het werk aanbrengen.
7. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de
overeenkomst/deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst
opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen
(bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
8. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan
om later alsnog nakoming van u te vragen.


Artikel 7: Termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst
1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen
zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij
schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
2. Als er vertraging ontstaat bij de aanvang, uitvoering of oplevering van de opdracht doordat:
a. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
b. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
c. er sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;
hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de
hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.
3. Bespoedigen wij de uitvoering van de opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee
gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
4. Wij mogen de opdracht in fasen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk
factureren. Hierbij mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen
opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit
voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.
5. Het risico voor te leveren zaken gaat op u over zodra de zaken op de werklocatie aankomen. Wij
kunnen u wel transportkosten berekenen.
6. Wij mogen voor de opdracht aangeschafte zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de
opdracht niet kunnen uitvoeren of afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u
een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft de opdracht alsnog uit te voeren of af te
ronden.
7. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij
mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel/gedeeltelijk
ontbinden, de aangeschafte zaken aan derden verkopen en al vervaardigde documenten vernietigen,
zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet
aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming
van u te vragen.
8. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke
voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het
naleven hiervan zijn voor uw rekening.
9. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen
e.d. in/bij de door of namens u:
a. verstrekte informatie;
b. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
c. gegeven aanwijzingen;
d. ter beschikking gestelde of voorgeschreven (bouw)materialen, onderdelen e.d.;
voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie
en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.
10. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
a. bij door u gewenste wijzigingen in de opdracht;
b. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene
omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over
een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering
onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte
werkzaamheden/leveringen en door ons gemaakte kosten.


Artikel 8: Meer- en minderwerk
1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de
overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het
aanbod/de opdracht.
2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge
afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar –
met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij:
a. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
b. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte
hoeveelheden.
4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u.
Als daarbij het saldo van het minderwerk dat van het meerwerk overtreft, mogen wij bij de
eindafrekening 10% van het verschil van de saldi bij u in rekening brengen. Dit geldt niet als het
minderwerk op ons verzoek is.


Artikel 9: Goedkeuring – oplevering – onderhoudstermijn
1. Wij informeren u wanneer wij de overeengekomen werkzaamheden hebben afgerond.
2. De werkzaamheden zijn conform de overeenkomst opgeleverd, op het moment dat u het resultaat
hiervan heeft gecontroleerd en de opleverstaat of (werk-)bon voor goedkeuring heeft getekend.
3. U wordt geacht uw goedkeuring te hebben gegeven als:
a. u een verstrekte opleverstaat of (werk-)bon niet binnen 5 werkdagen getekend aan ons
retourneert, maar binnen deze termijn ook geen klachten uit;
b. wij geen opleverstaat of (werk-)bon verstrekken en u niet binnen 5 werkdagen na de in lid 1
bedoelde mededeling klachten uit.
4. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik
van ons werk? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze
werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.
5. Constateert u binnen een met u overeengekomen onderhoudstermijn kleine gebreken die wij
eenvoudig kunnen herstellen? Dan zijn ook deze gebreken geen reden tot onthouding van uw
goedkeuring aan ons werk, tenzij de gebreken een ingebruikneming van het werk belemmeren.
Wij herstellen de in de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk. Bij
gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na
oplevering.
6. Constateert u na de oplevering/onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan
gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.


Artikel 10: Klachten
1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken,
beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij
gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na
ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede
staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de
overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn
voor uw risico.
3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de
hiervoor overeengekomen termijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn
voor uw risico. Komen wij geen termijn overeen? Dan geldt een termijn van 3 maanden na oplevering.
Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te
zijn verricht.
4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor
het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit
voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-
/transportrisico.
8. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele
verpakking/emballage.
9. Geen klachten zijn mogelijk over:
a. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen
waaruit de zaken vervaardigd zijn;
b. in de branche geaccepteerde kleine – onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven
hoeveelheden, afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren, structuren e.d.;
c. verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen;
d. krimpnaden of haarscheurtjes die ontstaan door de directe inwerking van warmtebronnen zoals
C.V.-leidingen of haarden;
e. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt.


Artikel 11: Garanties
1. Wij voeren de overeengekomen opdracht naar behoren en conform de in onze branche geldende
normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen.
2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het
(op)geleverde.
3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde zaken baseren wij ons op informatie van de
fabrikant/leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant/leverancier voor deze zaken
een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of (laten) verwerken op een
andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn
als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de werkzaamheden/zaken
overeengekomen prijs of vergoeding nog niet heeft voldaan.
6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
7. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos
herstel of kosteloze vervanging van bij de opdracht geleverde zaken, het alsnog – kosteloos en op de
juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling
van/korting op de overeengekomen prijs of vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade,
gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
8. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel/kosteloze vervanging van de
zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in
redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een
aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen
prijs/vergoeding vragen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid
1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties/gegarandeerde
resultaten, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals
bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat
onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade
niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot
maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken.
5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u
bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen
aanspreken.
6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
7. Als wij de opdracht uitvoeren aan de hand van door/namens u verstrekte informatie – zoals door u zelf
uitgevoerde berekeningen, metingen e.d. -, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en
volledigheid van deze informatie.
8. Stelt u materialen/onderdelen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een
correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen/onderdelen noch voor het
effect dat deze materialen/onderdelen op het eindresultaat hebben.
9. Wij zijn nooit aansprakelijk voor (schade aan het werk als gevolg van) door of namens u uitgevoerde
werkzaamheden/leveringen.
10. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden als wij conform de WIBON graafwerkzaamheden
tijdig bij het Kadaster melden en de graafwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren, maar er hierbij toch
schade ontstaat aan boven- of ondergrondse netten en netwerken.
11. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade
ontstaat door:
a. uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd
met de door/namens ons verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
b. uw ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de geleverde zaken;
c. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de
zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag, vocht e.d.;
d. normale slijtage, erosie of corrosie;
e. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door/namens u aan ons verstrekte of
voorgeschreven informatie (zoals in uw eigen berekeningen) of materialen/onderdelen;
f. uw aanwijzingen of instructies;
g. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
h. of doordat door/namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het
(op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
12. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende
schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
13. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten
is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met
dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van
derden.


Artikel 13: Betaling
1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
2. Tenzij wij anders overeenkomen, betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum.
De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
3. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente
verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten
van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In
de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In
iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom
vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
4. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 6% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger
is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
5. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke
incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van
€ 40,00.
6. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze
aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke
incassokosten voor de consument:
a. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een
minimum van € 40,00);
b. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
c. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
d. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
e. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.
Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.
7. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de
vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
8. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring
– ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons
hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim
bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te
twijfelen.
9. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna
op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze
betrekking heeft op een latere factuur.
10. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit
geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt
verklaard.
11. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.


Artikel 14: Eigendomsvoorbehoud
1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft
voldaan.
2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze
vorderingen:
a. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
b. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke
incassokosten, rente en eventuele boetes.
3. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een
financier brengen.
4. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
5. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
6. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud
geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en
bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
7. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons
eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken
terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden
van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.


Artikel 15: Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.
1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het
tijdstip waarop u:
a. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
b. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
e. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot
(delen van) uw vermogen verliest.
2. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze
algemene voorwaarden.


Artikel 16: Overmacht
1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet
worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
a. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of
dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
b. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
c. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of
telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, natuurverschijnselen, (natuur)rampen
e.d.;
d. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende
maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde zaken e.d. ontstane
transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden
of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven
dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan
hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.


Artikel 17: Annulering – opschorting
1. Als u de opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een
gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
a. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte zaken);
b. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.
Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden/gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot
100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.
2. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent
op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
3. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
4. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en
uw eventuele tegenvorderingen.
5. Vraagt u ons de uitvoering van de opdracht op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor
alle verrichte werkzaamheden en geleverde zaken per direct opeisen en bij u in rekening brengen.
Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij/door
ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode.
6. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden zijn ook voor uw rekening.
Kunnen wij de uitvoering van de opdracht na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de
overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.


Artikel 18: Toepasselijk recht – bevoegde rechter
1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast
behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw
vestigings- of woonplaats.
4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere
rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw
keuze.
5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de
bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.